In Rotterdam wordt het afvalwater van een groot deel van het zuiden en centrum van Rotterdam gezuiverd in de grootste ondergrondse rioolwaterzuivering van Nederland: rwzi Dokhaven. Het vrijkomende zuiveringsslib wordt op het nabijgelegen slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk vergist, waarna het vrijkomende biogas met Wkk-turbines wordt verbrand tot stroom en warmte. De warmte wordt gebruikt voor het vergistingsproces en de met de stroom wordt een deel van de zuivering Dokhaven gevoed.

Als technisch manager in het cluster Waterketen van waterschap Hollandse Delta was ik van september 2017 tot december 2020 verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en oplevering van complex groot onderhoud aan installatie onderdelen. De complexiteit volgde voornamelijk uit de impact op de bedrijfsvoering.

Een van de projecten betrof onderhoud aan de vier B-trap beluchtingstanks. Dit onderhoud had invloed op de zuiveringscapaciteit (25% minder) en het proces (zuiveringsslib verwijderd). Eenmaal begonnen, was het nauwelijks mogelijk om tussentijds de werkzaamheden te stoppen en weer in bedrijf te gaan, waardoor er een sterke tijdsbeperking voor de aannemers gold.
Een ander project betrof het vervangen en inspecteren van afsluiters in het effluentgemaal. Tijdens deze werkzaamheden gold een beperking van de verwerkingscapaciteit van 50%.
Problemen tijdens de uitvoering zouden kunnen leiden tot slib uitspoelingen of lozingen van ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater. Een goede afstemming tussen andere projecten en met eigen personeel en de gemeente Rotterdam was dus steeds van groot belang.