Project: Waterberging Volkerak-Zoommeer

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Het is westerstorm, waardoor de Maeslantkering en de Hartelkering worden gesloten. Daarnaast is het hoog water op de grote rivieren die het water met name vanuit Duitsland, Zwitserland en Frankrijk moeten verwerken. Dit water kan niet weg naar zee omdat de toegang daar naartoe is afgesloten door de Maeslantkering en de Hartelkering. Het water in de grote rivieren stijgt hierdoor alleen nog maar meer. Op dat moment wordt de waterberging Volkerak-Zoommeer ingezet. Door het sluiten van alle sluizen, in- en uitlaten tussen Volkerak-Zoommeer en het Mark-Vlietsysteem kunnen de Volkeraksluizen opengezet worden, waardoor de waterberging vol stroomt. Hierdoor worden te hoge waterstanden op het Hollands Diep voorkomen en vindt er geen overstroming bij onder meer Dordrecht plaats. De kans dat
de waterberging op dit moment daadwerkelijk ingezet zal moeten worden is erg klein: naar schatting eens in de 1430 jaar. Vanaf 2016 neemt de kans door klimaatsverandering naar verwachting wel langzamerhand toe en zal in 2050 de waterberging naar schatting eens in de 550 jaar worden ingezet.

Om de waterberging in te kunnen zetten, wordt 21 van de 46km Brabantse dijken, 3 sluizen en in- en uitlaten rond het Volkerak-Zoommeer verbeterd (deelproject Primaire keringen). Daarnaast worden op een aantal plaatsen de dijken langs de Mark, Vliet en Dintel verbeterd om de extra hoeveelheid water te keren (deelproject Regionale keringen) en op cruciale plaatsen worden mobiele pompen en tijdelijke keringen geplaatst, om er voor te zorgen dat de verhoogde waterstanden op de Mark, Vliet en Dintel niet tot extra wateroverlast in de polders, dorpen en steden leidt (Deelproject Wateroverlast).

Als Technisch Manager binnen het IPM-team was ik verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de oplossing binnen de deelprojecten Primaire keringen en Wateroverlast. Door nauwe samenwerking tussen mij, de aannemerscombinatie en de beheerders van het waterschap is het project soepel opgeleverd aan de beheerorganisatie van Brabantse Delta.